Rapporter

Delegationen för cirkulär ekonomi har i uppdrag att identifiera hinder och styrmedel som arbetar mot cirkulär ekonomi. Dessutom ska man undersöka, behov av utbildning och information samt ge råd och föreslå kostnadseffektiva styrmedel till regeringen.

Därför samlar vi här Delegationens delrapporter, förslag och rapporter som Delegationen har varit med att arbeta fram.

Ni får gärna ta del av och sprida innehållet i oförändrad form.

Expertgruppernas slutrapporter 2022

Inom ramen för Delegationens arbete har det bildats ett antal expertgrupper som tagit fram förslag på styrmedel inom utvalda områden. Grupperna har arbetat självständigt och utan styrning men med stöd av delegationen.

De förslag och prioriteringar som lämnas i i expertgruppernas slutrapporter är deras egna. Delegationen diskuterar sedan vilka av dessa styrmedel man vill stå bakom och i slutänden föreslå till regeringen eller arbeta vidare med på annat sätt. Delegationen kan också föreslå egna styrmedel inom expertgruppernas arbetsområden.

Expertgruppernas slutrapporter 2020

Inom ramen för Delegationens arbete har det bildats ett antal expertgrupper som tagit fram förslag på styrmedel inom utvalda områden. Grupperna har arbetat självständigt och utan styrning men med stöd av delegationen.

De förslag och prioriteringar som lämnas i i expertgruppernas slutrapporter är deras egna. Delegationen diskuterar sedan vilka av dessa styrmedel man vill stå bakom och i slutänden föreslå till regeringen eller arbeta vidare med på annat sätt. Delegationen kan också föreslå egna styrmedel inom expertgruppernas arbetsområden.

Delegationens inspel till regeringskansliet

Enskilda förslag som Delegationen har skickat in till regeringskansliet

Inspel om cirkulär ekonomi till regeringens strategi

I samband med regeringens framtagande av en strategi för cirkulär ekonomi i Sverige lämnade Delegationen in ett inspel kring detta som går att läsa nedan.

Inspel till regeringens arbete med en bioekonomistrategi

Remissvar från Delegationen

Rapporter från övriga aktörer

Kretsloppsdelegationen - förslag till styrmedel 1994-1998

För Delegationen för cirkulär ekonomis räkning har konsulten Louise Ungerth gjort en förstudie kring Kretsloppsdelegationens arbete och de styrmedel som delegationen föreslog.

Styrmedel för cirkulär ekonomi

För Delegationen för cirkulär ekonomis räkning har konsulten Steven Hinton gjort rapporten "Inventering av styrmedel för den cirkulära ekonomin - en bruttolista". Sammanställningen är ett informationsunderlag och delegationen har inte påverkat innehållet eller tagit någon form av ställning till det.

Bonus Malus-system på plastförpackningar

På uppdrag av Delegationen genomförde konsultbolaget Profu en förstudie om ett bonus malus-system på plastförpackningsavfall kan stimulera till faktisk återvinning.

Kartläggningar av Delegationens fokusområden

Under våren 2019 fick Sweco i uppdrag att göra kartläggningar över Delegationens aktuella fokusområden. Informationen som finns i kartläggningen ger ett underlag och Delegationen för cirkulär ekonomi har inte påverkat innehållet eller tagit någon form av ställning till det.

Återvinning av polyester

Rapport Pdf, 2.2 MB.