Mot en mörkt blå bakgrund står en överblommad maskros.

Samarbeten

Delegationen för cirkulär ekonomi samverkar och hjälper till som stöd i processer som vi tror kan skynda på den cirkulära omställningen ytterligare. Upphandlingsmyndigheten, Fossilfritt Sverige, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen hör till några av de organisationer som vi samarbetar med. Utöver detta arbetar vi i ett antal projekt som beskrivs nedan.

En storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande

Tillsammans med Cirkulära Göteborg vid Göteborgs stad undersöker vi möjligheterna för att få till en storstadsöverenskommelelse för cirkulärt byggande 2030. Genom en storstadsöverenskommelse skulle Göteborg, Malmö och Stockholm åta sig att efterfråga cirkulära produkter och arbetssätt vid offentlig upphandling av bygg- och rivningsprojekt. På så sätt garanteras en stor volym på efterfrågan över tid . Incitament skapas också för en konstruktiv dialog med branschen, för att tillsammans "mogna" in i utvecklingsprocessen och undvika att fastna i enstaka, kostnadsdrivande spets - pilotprojekt.

Strategiska innovationsprogrammen och spårbarhet

Delegationen för Cirkulär ekonomi och ett antal av de strategiska innovationsprogrammen (SIP) har under våren 2020 inlett ett samarbete.

Syftet med samverkan är att lyfta fram viktiga frågeställningar och skapa samarbete mellan de olika innovationsprogrammen.

De innovationsprogram som deltagit samlar nyckelaktörer inom områden som hållbar produktion, biobaserade material, metalliska material, cirkulära materialflöden och digitalisering.

Gruppen diskuterar behovet av forskning och innovation i omställningen till en resurseffektiv cirkulär ekonomi samt pågående initiativ och möjliga områden för SIP-samverkan.

Spårbarhet i hållbara värdekedjor genom ökad digitalisering identifierades som ett viktigt område. Detta är ett viktigt led i att främja lättillgänglig transparent information om produkters innehåll, ursprung och klimat- och miljöpåverkan samt även information om hur ett material eller en produkt kan återvinnas eller tas om hand.

Gröna överenskommelser

Delegationen har fått tydliga signaler om att miljöprövningar och tillståndsprocesser utgör hinder för företag. Därför har Delegationen initierat att omfattande arbete med att samla kunskap om de s.k. Green Deals - Gröna Överenskommelser, som är en frivillig åtgärd och överenskommelse mellan myndighet och intressenter.

Modellen används ofta i Nederländerna och Finland som ett sätt att främja målen för hållbar och cirkulär utveckling. Det kan till exempel handla om att effektivisera beslutsprocesser, frångå gällande regelverk för en viss period eller förändra en viss verksamhetsmodell. En grön överenskommelse avtalas oftast för en viss tid för att tillföra ett hållbart och cirkulärt mervärde i förhållande till den rådande situationen.

I samverkan med Svensk Plaståtervinning och Länsstyrelsen i Östergötland ser Delegationen nu i ett första pilotfall över möjligheterna till en grön överenskommelse genom en snabbare miljöprövning.