En trädgård med rabatter som är formad med en rund mitt.

Prioriterade områden

Arbetet i Delegationen för cirkulär ekonomi har fem områden i fokus: bioekonomi, design för cirkularitet, plast, normförändring samt offentlig upphandling.

Delegationen vill titta på fokusområdena ur ett systemperspektiv. Områdena överlappar delvis varandra och skapar synergier, till exempel mellan plast och textil. Om Delegationen bedömer det relevant kan fler fokusområden komma att läggas till.

Bioekonomi

Text kommer inom kort.

Design för cirkularitet

Genom att välja Design för cirkularitet vill delegationen bidra till nya affärsmodeller och att cirkularitet är en integrerad del i utformningen av både produkter och produktionssystem.

Kartläggning om design för cirkularitet

Under våren 2019 fick Sweco i uppdrag att göra kartläggningar över Delegationens aktuella fokusområden. Informationen som finns i kartläggningen ger ett underlag och Delegationen för cirkulär ekonomi har inte påverkat innehållet eller tagit någon form av ställning till det.

Om Delegationens arbete med design för cirkularitet

Delegationen har ingående diskuterat att redan när en produkt utformas och tillverkas måste man planera för hur den kan hålla länge och/eller återvinnas. Det kräver kapital, och är kommersiellt osäkert, att testa nya produktionssätt och produkter. Innovationer behöver kunna skalas upp och kommersialiseras. Delegationen har därför skapat ett forum för programcheferna för de strategiska innovationsprogrammen att träffas och arbetet fortsätter under 2020.

Under 2020 kommer Delegationen att besöka Borås och titta på hur de arbetar med design för cirkularitet inom textil. Det finns flera intressanta exempel, bland annat Guringo Design Studio som utgått från perspektivet att göra rätt från början och att produktionen av kläder ska ske utan att använda mera av våra naturliga resurser. Guringo visar upp 3D-printade organiska funktionsplagg med kort livslängd som går att slänga i hushållssoporna för att sedan kunna bli till biogas.

 

Vi jobbar med design för cirkulariet

Cirkularitet.se

"Cirkularitet.se är en webbplats som drivs av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3” Länk till annan webbplats.. Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi".

Design med Omtanke 2.0

"I Västra Götaland pågår flera projekt där möbelbranschen ställer om till cirkulär ekonomi. Det innebär att de förlänger livslängden på sina produkter genom bland annat produktutveckling, renovering och servicetjänster. I projektet Design med Omtanke 2.0 Länk till annan webbplats. skapas metoder som ska öka komptensen hos kommunernas beställare".

Mistra REES

"Mistra REES (Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi) Länk till annan webbplats. ska utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller".

Re:textile

"Re:textile är ett projekt inom Science Park Borås Länk till annan webbplats. som syftar till att utveckla nya designprinciper, affärsmodeller och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen".

Use2Use

"Use2Use är ett forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola som bland annat har tagit fram verktyg som kan användas för att designa för cirkulär konsumtion Länk till annan webbplats. och ta itu med de utmaningar som det innebär. Verktygen är ett stöd för de som designar produkter och är utformade för att öka återanvändningen och återvinningen".

Plast

Plast är ett högaktuellt material som kan återvinnas mera och på så sätt användas under längre tid.

Kartläggning om Plast

Under våren 2019 fick Sweco i uppdrag att göra kartläggningar över delegationens aktuella fokusområden. Informationen i katläggningarna är information och Delegationen för cirkulär ekonomi har inte påverkat innehållet eller tagit någon form av ställning till det.

Om Delegationens arbete med plast

Delegationen valde plast av flera anledningar. Det finns stora möjligheter att samla in, sortera och återvinna plast, vilket i sin tur leder till ökad tillgång på återvunnet material. För att få till ett sådant system krävs rena, säkra och oavbrutna flöden av material. Då behöver man lösa frågan om var ansvaret för att platsåtervinns ska ligga och hur materialet ska kunna spåras. Delegationen kommer under 2020 att initiera arbete kring ett utökat producentansvar och förstärkt spårbarhet.

Vi jobbar med plast

Europeiska miljöbyrån (EEA)

"Europeiska miljöbyrån (EEA) ska tillhandahålla god och oberoende information om miljön. Miljöbyrån har som mål att stödja hållbar utveckling och att bidra till en betydande och mätbar förbättring av Europas miljö genom att i god tid ge beslutsfattarna och allmänheten målinriktad, relevant och tillförlitlig information. Europeiska miljöbyrån arbetar bland annat med cirkulär ekonomi och plast Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt resurseffektivitet och avfallshantering". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemiföretagen i Stenungsund

"Kemiföretagen i Stenungsund består av fem företag som har en gemensam vision att Stenungsund år 2030 ska vara navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. I Stenungsund har det tagits fram ett koncept som kallas för ett Plastreturraffinaderi som bygger på kemisk återvinning av plast". Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket

"Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor och arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket arbetar mycket med plastfrågan och på deras hemsida kan du läsa mer om deras arbete med plast Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nationell samordning för hållbar plastanvändning Länk till annan webbplats.

Svensk plaståtervinning

Plastsprånget 2025 Länk till annan webbplats. är ett nytt initiativ som Svensk Plaståtervinning Länk till annan webbplats. tagit. Initiativet lanserades i samband med invigningen av Svensk Plaståtervinnings nya sorteringsanläggning för återvinning av plastförpackningar i Motala. Plastsprånget 2025s mål är att arbeta för att uppnå EU:s återvinningsmål för plastförpackningar 2030 – 55 procent återvinning redan 2025. Svensk Plaståtervinning har bjudit in Svensk Dagligvaruhandel, IKEM, DLF, Avfall Sverige, SKL och Återvinningsindustrierna att stödja initiativet genom att medverka i framtagandet av en åtgärdsplan redan till årsskiftet."

SIS - Svenska Institutet för Standarder

"Alla plastförpackningar i EU ska kunna återvinnas senast 2030, företags återvinning av plastavfall ska bli lönsam och nya kvalitetsstandarder för återvunnen plast ska införas. SIS leder det europeiska sekretariatet som arbetar med:

  • Nya harmoniserade standarder för plastförpackningar. För att säkerställa att alla plastförpackningar är återanvändbara eller återvinningsbara år 2030.
  • Nya kvalitetsstandarder för återvunnen plast. För att möta nya typer av material och för att möjliggöra en ökad användning av återvunnen plast.
  • Nya standarder för utformning av plast och plastprodukter. Så att nya material och produkter är designade för att kunna återanvändas, repareras och återvinnas, samtidigt som mängden material minskas.

Läs mer: SIS tekniska kommitté för plast, SIS/TK 156 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och för förpackningar och miljö, SIS/TK 165" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlig upphandling

Offentlig sektor omsätter enorma volymer varje år och upphandling har därmed stor påverkan på flöden av resurser, som delegationen tror kan styras mot både ökat återbruk och längre materialliv.

Kartläggning om offentlig upphandling

Under våren 2019 fick Sweco i uppdrag att göra kartläggningar över delegationens aktuella fokusområden. Kartläggningarna är informationsunderlag och Delegationen för cirkulär ekonomi har inte påverkat innehållet eller tagit någon form av ställning till det.

Om Delegationens arbete med offentlig upphandling

Delegationen anser att staten/region/kommun bör vara förebilder och bidra med kunskap. Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev för 2020 har förtydligats; myndigheten ska bland annat ”öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi” och ”se över hur strategisk upphandling kan främja en cirkulär ekonomi genom hela inköpsprocessen”.

I november 2019 genomförde Delegationen ett mycket uppskattat seminarium om cirkulära krav i offentlig upphandling och bildade då en samverkansgrupp med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Kammarkollegiet för att bidra till Upphandlingsmyndighetens arbete.

Delegationen är också representerad i styrgruppen för RE:Source projekt "Testa cirkulär upphandling i praktiken".

Vi jobbar med offentlig upphandling

Cirkulära Skåne

"Hållbar Utveckling Skåne driver projektet Cirkulära Skåne Länk till annan webbplats. i samarbete med IUC Syd. Projektet ska utveckla kompetensen i och skapa fungerande strukturer för cirkulär ekonomi. På så sätt ska det vara lättare att upphandla cirkulärt. I projektet ingår Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö kommun. Även Region Skåne och Länsstyrelsen är partners i projektet".

IVL - Svenska Miljöinstitutet

"IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med en bred miljöprofil. I samband med det pågående projektet "Upphandlingskriterier för cirkulär upphandling " Länk till annan webbplats. har IVL bland annat utvecklat en plattform för cirkulär upphandling".

RE:Source

"RE:Source är ett av flera så kallade strategiska innovationsprogram. Programmet fokuserar på att utveckla cirkulära och resurseffektiva materialflöden. RE:Source arbetar för att ta fram kunskap och lösningar som bidrar till att möta globala samhällsutmaningar inom tre olika teman: hållbara erbjudanden, hållbart användande och hållbart cirkulationssystem. RE:Source leder ett projekt där cirkulär upphandling ska testas under verkliga förhållanden Länk till annan webbplats. med inspiration från cirkulär upphandling i Holland och Belgien".

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

"SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner i Sverige är medlemmar. På SKRs hemsida samlar de verktyg och samarbeten Länk till annan webbplats. som ger stöd för arbete med hållbar och cirkulär upphandling".

Upphandlingsmyndigheten

"Upphandlingsmyndigheten är en statlig myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska även se till så att fler känner till hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi. Dessutom hur Sverige genom offentlig upphandling kan nå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen".

Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen Länk till annan webbplats.

Kriterier för cirkulära förpackningslösningar Länk till annan webbplats.

Normförändring

Text kommer inom kort.