En trädgård med rabatter som är formad med en rund mitt.

Prioriterade områden

Till att börja med har arbetet i Delegationen för cirkulär ekonomi tre områden i fokus: design för cirkularitet, plast samt offentlig upphandling.

Delegationen vill titta på de tre fokusområdena ur ett systemperspektiv. Områdena överlappar delvis varandra och skapar synergier, till exempel mellan plast och textil. Om Delegationen bedömer det relevant kan fler fokusområden komma att läggas till.

Bioekonomi

Text kommer inom kort.

Design för cirkularitet

Genom att välja Design för cirkularitet vill delegationen bidra till nya affärsmodeller och att cirkularitet är en integrerad del i utformningen av både produkter och produktionssystem.

Kartläggning om design för cirkularitet

Under våren 2019 fick Sweco i uppdrag att göra kartläggningar över Delegationens aktuella fokusområden. Informationen som finns i kartläggningen ger ett underlag och Delegationen för cirkulär ekonomi har inte påverkat innehållet eller tagit någon form av ställning till det.

Om Delegationens arbete med design för cirkularitet

Delegationen har ingående diskuterat att redan när en produkt utformas och tillverkas måste man planera för hur den kan hålla länge och/eller återvinnas. Det kräver kapital, och är kommersiellt osäkert, att testa nya produktionssätt och produkter. Innovationer behöver kunna skalas upp och kommersialiseras. Delegationen har därför skapat ett forum för programcheferna för de strategiska innovationsprogrammen att träffas och arbetet fortsätter under 2020.

Under 2020 kommer Delegationen att besöka Borås och titta på hur de arbetar med design för cirkularitet inom textil. Det finns flera intressanta exempel, bland annat Guringo Design Studio som utgått från perspektivet att göra rätt från början och att produktionen av kläder ska ske utan att använda mera av våra naturliga resurser. Guringo visar upp 3D-printade organiska funktionsplagg med kort livslängd som går att slänga i hushållssoporna för att sedan kunna bli till biogas.

Plast

Plast är ett högaktuellt material som kan återvinnas mera och på så sätt användas under längre tid.

Kartläggning om Plast

Under våren 2019 fick Sweco i uppdrag att göra kartläggningar över delegationens aktuella fokusområden. Informationen i katläggningarna är information och Delegationen för cirkulär ekonomi har inte påverkat innehållet eller tagit någon form av ställning till det.

Om Delegationens arbete med plast

Delegationen valde plast av flera anledningar. Det finns stora möjligheter att samla in, sortera och återvinna plast, vilket i sin tur leder till ökad tillgång på återvunnet material. För att få till ett sådant system krävs rena, säkra och oavbrutna flöden av material. Då behöver man lösa frågan om var ansvaret för att platsåtervinns ska ligga och hur materialet ska kunna spåras. Delegationen kommer under 2020 att initiera arbete kring ett utökat producentansvar och förstärkt spårbarhet.

Offentlig upphandling

Offentlig sektor omsätter enorma volymer varje år och upphandling har därmed stor påverkan på flöden av resurser, som delegationen tror kan styras mot både ökat återbruk och längre materialliv.

Kartläggning om offentlig upphandling

Under våren 2019 fick Sweco i uppdrag att göra kartläggningar över delegationens aktuella fokusområden. Kartläggningarna är informationsunderlag och Delegationen för cirkulär ekonomi har inte påverkat innehållet eller tagit någon form av ställning till det.

Om Delegationens arbete med offentlig upphandling

Delegationen anser att staten/region/kommun bör vara förebilder och bidra med kunskap. Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev för 2020 har förtydligats; myndigheten ska bland annat ”öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi” och ”se över hur strategisk upphandling kan främja en cirkulär ekonomi genom hela inköpsprocessen”.

I november 2019 genomförde Delegationen ett mycket uppskattat seminarium om cirkulära krav i offentlig upphandling och bildade då en samverkansgrupp med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Kammarkollegiet för att bidra till Upphandlingsmyndighetens arbete.

Delegationen är också representerad i styrgruppen för RE:Source projekt "Testa cirkulär upphandling i praktiken".

Normförändring

Text kommer inom kort.