Händer sträcker sig mot varandra och bildar en ring.

Delegationens ledamöter

Åsa Domeij, ordförande

Åsa Domeij.

Åsa Domeij är agronom i grunden och arbetar idag som hållbarhetschef på Axfood.

Vad har ditt uppdrag som ledamot inneburit hittills?
Det har inneburit ny kunskap och nya kontakter samt en intressant resa från prioriteringar till konkreta projektområden.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?
En växande medvetenhet om att det behövs samverkan mellan olika branscher och med offentlig sektor. Dessutom finns det allt större förväntningar på politik inom området för att ta bort hinder och hitta nya sätt att styra.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?
Att vi har påverkat regeringens arbete med en nationell strategi på ett positivt sätt samt bidragit till nya samarbeten och insikter inom området.

Annika Helker Lundström, vice ordförande

Vice ordförande Annika Helker Lundström.

Annika Helker Lundström har lång erfarenhet av arbete kring miljö, återvinning och klimat. Hon är styrelseordförande i IVL, Miljömärkning Sverige AB, Återvinningsindustrierna samt forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption. Dessutom är hon hedersdoktor i Hållbar Utveckling vid Mälardalens högskola.

Annika Helker Lundström har tidigare varit vd på Återvinningsindustrierna och Svensk Vindenergi. Hon var även huvudsekreterare i Kemikommittén som lade grunden för EU:s förordning kring kemiska ämnen, Reach.

Vad kan du bidra med som delegat?
Framför allt min långa och breda erfarenhet. Jag har arbetat med frågor om miljö och klimat sedan 1986; startade Återvinningsindustrierna 1998 och fram till idag har jag följt frågorna genom mina uppdrag i näringslivet och i Regeringskansliet. Under en tid var jag också nationell miljömålssamordnare. Tillsammans ger mina erfarenheter en bra överblick över det vi ska arbeta med i delegationen. Jag är i grunden ekonom och det ger också en extra dimension till mitt arbete.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?
Det allt större intresset för frågor om återvunnen råvara och cirkulär ekonomi. När jag började arbeta med frågor om återvunnen råvara på 1990-talet var intresset lågt. Nu ser jag till och med tv-reklam för märken som framhåller att deras varor är gjorda av återvunnen råvara.
Proppen har gått ur och samhället börjar förändras i en riktning som jag tror är rätt. Men jag vet av erfarenhet att det tar tid och att det gäller att vara uthållig och envis.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?
Det känns för tidigt att kunna svara på frågan. Men jag hoppas naturligtvis att vi kommer att ha bidragit till spännande förändringar fram till dess.

Caroline Ankarcrona, ledamot

Caroline Ankarcrona.

Caroline Ankarcrona arbetar med resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ur ett brett samhällsperspektiv på IVA. Caroline drivs av möjligheterna med ett resurssmartare samhälle.

Vad har ditt uppdrag som ledamot inneburit hittills?
Möten och diskussioner med delegationens ledamöter, referensgrupp och övriga intressenter som visar på ett stort driv kring resurseffektiv cirkulär och biobaserad ekonomi. Uppdraget i Delegationen innebär också en möjlighet att föra in IVAs arbete kring frågorna i ett större sammanhang. Delegationen bidrar till att kanalisera möjligheterna och den positiva kraft som finns kring frågorna.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?
Det finns ett ökat fokus på den oundvikliga samhällsomställningen mot ett resurseffektivt cirkulärt och biobaserat samhälle. Tydlig koppling mellan klimatpåverkan och resursanvändning måste ske snarast. Den ena hänger oftast ihop med den andra, men fokus behövs på båda frågorna för att komma rätt. I och med regeringens strategi för cirkulär ekonomi ser jag fram emot tydligt politiskt ledarskap utifrån både miljö- och näringspolitik.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?
Jag hoppas vi har bidragit till regeringens strategi för cirkulär ekonomi. Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ska ha fått lika stort fokus som klimatfrågan och kopplingen mellan klimat och resurser ska ha blivit tydligare. Regeringen har fattat beslut om ett antal satsningar på utbildning, forskning och företagande samt ser över lagstiftningen inom ett antal områden för att främja ett resurseffektivt cirkulärt och biobaserat samhälle.

Monica Bellgran, ledamot

Monica Bellgran.

Monica Bellgran är professor i industriell produktionsledning på KTH och har 30 års erfarenhet inom produktionsområdet. Monica är också föreståndare för KTHs forskningsplattform, Industriell Transformation. Monica har haft olika roller inom forskning, utbildning och administration på LiTH, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola och KTH. Monica har tio års industriell erfarenhet från Plannja, Volvo CE, Haldex AB och LKAB, är engagerad i nationella forsknings- och utvecklingsinitiativ för svensk industri och produktion, bland annat via Teknikföretagen. Monica är också ledamot och ordförande i avd I, Maskinteknik på IVA.

Vad har ditt uppdrag som ledamot inneburit hittills?
En möjlighet att bidra till CE-Delegationens arbete utifrån mitt kompetensområde och perspektiv (industri, hållbar produkt- och produktionsutveckling, forskning mm). Delegationen bidrar till att bygga kunskap, främja nätverkande och skapa en översikt över vad som pågår i Sverige och utomlands inom cirkulär ekonomi Delegationen samlar också information och inspel för att identifiera gap, prioriterade områden och möjliga initiativ för snabba åtgärder som bidrar till omställningen mot ett cirkulärt samhälle.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?
På kort tid har klimatfrågan fått en helt annan uppmärksamhet än tidigare. Det gör också att frågan om cirkulär ekonomi hamnar högre upp på agendan. Industriellt så görs redan en hel del även om man kanske inte så ofta synliggör det som cirkulära åtgärder. Delegationens prioritet på "Design för cirkularitet" tror jag har stor potential att sätta fokus på att vi måste vi tänka cirkulärt redan när vi designar nya produkter, fabriker och affärsmodeller. Digitaliseringen gör detta möjligt, och är ett av de viktigaste medlen tror jag, för att vi ska kunna ställa om från det linjära tänkandet till det cirkulära.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?
Att vi har levererat förslag på riktigt genomtänkta och välförankrade styrmedel till regeringen som skyndar på och möjliggör vår omställning till en cirkulär ekonomi för ett klimatsmart samhälle som stärker våra företags internationella konkurrenskraft. Detta är extremt viktigt för Sverige eftersom vi är en tung industrination. Min förhoppning är också att Delegationen 2021 har fått upp cirkulär ekonomi på agendan och fungerat som en neutral kunskaps- och kompetensnod för att kraftsamla det arbete som krävs för att ställa om till en cirkulär ekonomi i Sverige. Önskvärt vore också att vi bidragit i det europeiska CE-arbetet.

Sofie Eliasson Morsink, ledamot

Sofie Eliasson Morsink.

Sofie Eliasson Morsink är sedan 2018 vd på Coca-Cola European Partners i Sverige och har från starten satt hållbarhet som en prioriterad fråga framåt. Sofie har lång erfarenhet av dryckesbranschen där hon bla innefattat ett flertal sälj- och markandsroller för Heineken i Nederländerna men även internationellt. Senast i rollen som försäljningsdirektör för de nordiska och baltiska länderna. Sedan våren 2020 är Sofie vice ordförande i Livsmedelsföretagen samt sitter i styrelsen för Returpack och Sveriges Bryggerier. Hon har en master i business från Uppsala Universitet.

Vad kan du bidra med som delegat
Det är en spännande tid där vi gemensamt behöver ställa om den linjära ekonomin till en cirkulär. Som en stor aktör har vi ett ansvar att bidra till denna omställning inom dryckesindustrin. I början av året skiftade Coca-Cola i Sverige hela vår lokalproducerade PET-portfölj till 100 procent återvunnen plast. Jag hoppas kunna bidra med våra erfarenheter från vår omställning och insikter till delegationens arbete.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?
Vi ser konsumenter som ställer allt högre krav på näringslivet rörande hållbar utveckling. För att vara fortsatt relevanta och konkurrenskraftiga behöver vi inom näringslivet vara aktiva i omställningen till en cirkulär ekonomi. Sverige har en enorm kraft och goda möjligheter att vara ledande inom detta område och bli förebilder för andra länder.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?
Om ett år så hoppas jag att delegationen ska ha bidragit med konkreta åtgärder som Regeringen kan arbeta vidare med för att säkerställa en cirkulär ekonomi. Vi kommer även ha inspirerat andra delar av näringslivet att se hur de kan jobba mer cirkulärt.

Klas Gustafsson, ledamot

Klas Gustafsson.

Klas Gustafsson arbetar sedan drygt åtta år som vice vd på Tekniska verken i Linköping. Klas arbete fokuserar främst på strategi, affärsutveckling och public affairs.

Vad har ditt uppdrag som ledamot inneburit hittills?
Så här långt har vi valt tre fokusområden att börja med och inom dessa håller vi på att samla ihop goda förslag från olika intressenter på hur vi kan öka cirkulariteten. Jag är också ute och pratar en hel del om cirkulär transformation.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?
Jag ser att intresset för cirkularitet och resurseffektivitet ökar. Men samtidigt är det så att samhället är byggt utifrån ett linjärt synsätt vilket skapar en del hinder som behöver undanröjas. Vi behöver därför byta perspektiv och betraktelsesätt från linjärt till cirkulärt. Ett sådant exempel är att inte betrakta avfall som sopor utan som råvara.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?
Att vi tagit fram förslag på ett effektivt ekonomiskt styrmedel för ökad cirkularitet och resurseffektivitet som är lika kraftfullt som t.ex. CO2 skatten är och har varit på klimatområdet.

Anders Kärrberg, ledamot

Anders Kärrberg.

Anders Kärrberg är företagsstrategi- och hållbarhetschef på Volvo Cars. Han har en ingenjörsexamen från Chalmers och började sin karriär som konstruktör på Volvo Lastvagnar för 35 år sedan. Därefter har han, bland annat arbetat som hållbarhetschef för AB Volvo, och varit ansvarig för Government Affairs inom Volvo Cars.

Vad kan du bidra med som delegat?
Cirkulär ekonomi är ett av våra strategiska områden inom Volvo Cars och vi har redan tagit fram både små och stora exempel på hur den kan fungera. Så jag har praktisk erfarenhet av hur man ska få det att hända. Jag har också internationell erfarenhet efter att ha arbetat med Kina och EU.
Det krävs samarbete för att det ska fungera; med leverantörer av råmaterial, konstruktörer och tillverkare till efterbehandling.
Det behövs därför en central kraft som har överblicken och som vet vad som krävs, och det kan vara delegationens roll.


Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?
Bilindustrin är under stort tryck eftersom vi använder mycket material och det finns krav på att vi ska bli mer cirkulära. Inom EU konsumerar tex bilindustrin 10 procent av all plast, men endast 5 procent är återvunnen.
Vi tittar också på hur vi kan demontera bilar och hur vi kan använda oljor i gamla bilar till nya produkter. Biltransporter står för 9 procent av de globala koldioxidutsläppen och de måste minska.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?
Jag är en otålig person så jag vill att de konkreta exemplen på cirkulär ekonomi måste vara på plats i slutet på nästa år. Goda exempel som ger goda affärer. Vi måste också se till så att begreppet cirkulär ekonomi blir mera känt. Det saknas kunskap inom området så det vore bra om vi kunde bygga upp den med universitetsutbildningar och forskning. Det är också viktigt att titta på hur vi kan arbeta med EU:s Green Deal och hjälpa till att skapa skärpta krav från politiken.


Mattias Philipsson, ledamot

Mattias Philipsson.

Mattias Philipsson är vd för Svensk Plaståtervinning Ab i Motala sedan 2018. Dessförinnan arbetade han under många år inom såväl energiutvinning som biogas på Svensk Biogas i Linköping AB och Tekniska verken i Linköping Ab, bland annat. Han har arbetat med dessa frågor både i Sverige och internationellt.

Vad kan du bidra med som delegat?
Framför allt med mina erfarenheter inom plaståtervinningsbranschen. Jag kan bidra med kunskap inom området till delegationen och i nästa steg till regeringen så att vi får bra beslut kring, till exempel, styrmedel som stödjer vår omställning.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?
Många aktörer på marknaden inser att cirkulär ekonomi handlar om att öka konkurrenskraften och om man kan öka cirkulariteten blir produkterna mera attraktiva för konsumenten. Det fina är att de ofta också blir mera kostnadseffektiva. Företagen inser att nu går tåget och om man inte är med så finns företaget kanske inte kvar på marknaden. Därför lyfts frågan allt högre upp i företagen.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?
Tillsammans med våra ägare har Svensk Plaståtervinning tagit fram en strategi som skulle innebära att Sverige blir bäst på återvinning av plast i Europa. Istället för att, som EU, ha som mål att återvinna hälften av all plast 2030, vill vi att vi i Sverige ska återvinna 55 procent redan 2025. Den strategin hoppas jag kunna få gehör för i delegationen och blir en gemensam målsättning. För att lyckas med det måste både producenter, stat, kommun, akademin och konsumenter samverka.