Expertgrupper 2021/2022

Under hösten 2021 startar 11 expertgrupper. Några av dem fortsätter fjolårets arbete men med lite annorlunda inriktning. Nedan kan du läsa om vilka frågeställningar och områden de olika grupperna kommer att fokusera på.

Bioekonomi

Om expertgruppens arbete

I den nationella strategin för cirkulär ekonomi som släpptes 9 juli 2020 presenteras en tydlig vision om ett cirkulärt och biobaserat Sverige där man genom företagande och innovation, baserat på cirkulära materialflöden och affärsmodeller, kan stärka utvecklingen av en resurseffektiv, giftfri, cirkulär och biobaserad ekonomi i hela landet.

Sveriges strategi för cirkulär ekonomi linjerar väl med den Europeiska Circular Economy Action Plan (CEAP) som är en viktig del av den gröna given, Green Deal. Under 2021-2022 kommer Green Deal konkretiseras och en lång rad handlingsplaner och ramverk tas fram eller uppdateras. Många av dessa har stor betydelse för omställningen till en biobaserad och cirkulär ekonomi. Att området är viktigt stärks också av att regeringen inlett en dialogprocess om Sveriges första bioekonomistrategi, en strategi som regeringen har för avsikt att presentera hösten 2021.3

Det inledande arbetet kommer fokuseras på att kartlägga hinder (ex. styrmedel, standarder, tillståndsprocesser) och framtida möjligheter för en växande cirkulär bioekonomi inom områdena

 • Träbyggande
 • Textil
 • Förpackningar.

Vidare kommer expertgruppen att utifrån den kommande bioekonomistrategin bidra till att synliggöra målkonflikter och eventuella hinder i relation till strategin för cirkulär ekonomi. I det längre perspektivet ska expertgruppen bidra till ökad kunskap om biobaserat och lyfta fram nya möjligheter med biomassa från hav och land.

Ordförande: Heidi Hautajärvi Stenmark
heidi.hautajarvi.stenmark@ri.se
Tel. 073 075 28 64

Cirkularitet i ett systemperspektiv

Om expertgruppens arbete

Det är ett problem att kunskap och beslut om cirkularitet idag oftast brister i ett kritiskt förhållningssätt kring systemfrågor. Följden är att målkonflikter skapas omedvetet och att synergier inte nyttjas. Det behövs därför kunskap och ökad förståelse kring potentiella målkonflikter och synergier vilka kan informera både den politiska utvecklingen, inklusive utformning av styrmedel, samt strategiska beslut i övrigt samhälle.

Expertgruppen för Cirkularitet i ett systemperspektiv skall utgå från följande frågeställningar i sitt arbete:

 • Kunskapsläget gällande systemanalyser och systemeffekter av CE i relation till andra hållbarhetsfrågor.
 • Exempel på såväl målkonflikter som synergier mellan CE och andra hållbarhetsfrågor.
 • Exempel på möjliga rekyleffekter då cirkularitet och resurseffektivitet uppnås.
 • Exempel på styrmedel och styrmedelsdesign som hanterar CE i relation till andra politiska mål ur ett systemperspektiv.
 • Inspel till utvecklingen av cirkulär ekonomi som en del inom det politiska ramverket.

Ordförande: Peter Stigson
peter.stigson@ri.se
Tel. 010 516 66 73

Cirkulär produktion

Om expertgruppens arbete

Valet av produktionsmetoder och tillverkningsprocesser spelar en avgörande roll för att realisera slutna livscykler för alla de produkter som genomgår omfattande förädlingsprocesser vid framställningen. Detta då dessa val direkt såväl kan möjliggöra som försvåra återföringen av produktens ingående material/resurser, eller dess användning/förädling inom andra användningsområden.

Expertgruppen för cirkulär produktion skall utgå från följande frågeställningar i sitt arbete:

 • Finns det potentiella styrmedel och/eller regelverk som effektivt skulle kunna belöna och driva på utvecklingen mot införandet av produktionsmetoder som förbereder för och möjliggör slutna produktlivscykler?
 • Vilka nationella satsningar rörande forskning, utveckling och implementering skulle driva på införandet av produktionsmetoder som möjliggör slutna/cirkulära produktlivscykler?
 • Kan eller bör en definierad och införd certifiering/märkning av produkter införas, som verifierar att produkter är tillverkade med cirkularitet som ”inbyggd egenskap”?

Ordförande: Mats Lundin, SuPr
mats.lundin@sscp.se
Tel. 070 780 6100

Expertgruppens delrapport 2021 Pdf, 305.7 kB.

Cirkulära designprinciper

Om expertgruppens arbete

Expertgruppens arbete under hösten tar avstamp uifrån den tidigare framtagna översiktlig kartan över cirkulära designstrategier över olika livscykelfaser. Utifrån denna karta kommer ett antal strategier kommer prioriteras utifrån potentialen för minskad klimat och miljöpåverkan. Dock kommer gruppen tydligare koppla föreslagna åtgärder till nationella miljö och klimatmål för att tydligare påvisa behovet av transformativa och inte inkrementella förbättringar.

De frågeställningar som föreslagits för vidare arbete behandlar möjliga åtgärder för

 • Hur cirkulära designstrategier kan bidra till ökat värdebevarande av material & produkter? Framförallt hur effekterna av planerat “förtida” produkt åldrande kan minskas, vilket idag leder till att utjäntaprodukter lagras hos konsumenter eller bidrar till ökade avfallströmmar.
  Här finns certifieringsregler och producentansvar som idag hindrar förändringsbarhet och värebevarandeför olika produktgrupper
 • Att kunna identifiera och förhindra ökad klimat och miljöpåverkan ifrån ökande digitalisering och tjänstedesign. Tex. uppskalning och användarbeteenden av mobilitets, delnings och leverans tjänster. Samt, energianvändning för datalagring och brytning av digitlavalutor mfl.
 • Hur cirkulära designstrategier kan bidra till att frikoppla funktionalitet och värdeskapande ifrån resursanvändning? Ex momsfrihet för produkter och tjänster som kan påvisa en 10ggr reducerad klimatpåverkan.
 • Hur industriell symbios med hög potential för cirkularitet går att skala upp utan att bevara eller öka miljö/klimatpåverkan
 • Att vidareutveckla innehåll för ett föreslaget svenskt cirkulärt lyft

Ordförande: Sara Renström, RISE
sara.renstrom@ri.se
Tel. 073 029 21 11

Expertgruppens delrapport 2021 Pdf, 647 kB.

Hållbar och cirkulär VA

Om expertgruppens arbete

Idag används allt för lite av den potential som finns när det gäller de enorma resurser som omvandlas och passerar ett avloppsreningsverk. Dessa resurser kan återanvändas och återvinnas på en lång rad olika sätt i en cirkulär ekonomi. Den övergripande målbilden behöver vara att konvertera dagens reningsverk till resursverk, och därigenom bidra till ett hållbart och cirkulärt VA. Det finns en rad fördelar med att exempelvis återcirkulera renat avloppsvatten, att återvinna fosfor och kväve i högre utsträckning samt att ta hand om energin i form av biogas eller värmen i avloppsvattnet. Med detta synsätt kan reningsverken utgöra framtida produktionsanläggningar av hållbara nyttigheter.

Ett sådant systemskifte kräver ändrade synsätt avseende reningsverkens framtida syfte, roll och reglering.

Expertgruppen för Cirkulär och hållbar VA skall utgå från området industriell symbios, och beskriva hur viktig samverkan är mellan industri och offentlig sektor för att uppnå den övergripande målbilden. I ett antal delområden ges närmare beskrivningar:

1.Klimatvinst

2.Energivinst

3.Näringsämnen och resiliens

4.Återvinning av avloppsvatten

Ordförande: Anders Finnson
anders.finnson@svensktvatten.se
Tel: 08-506 002 02

Expertgruppens delrapport 2021 Pdf, 361.5 kB.

Innovationskritiska metaller och mineraler

Om expertgruppens arbete

Expertgruppen ka inom ramen för sitt uppdrag ha ett helhetsperspektiv och fokusera på åtgärder som kan skapa mer hållbara materialflöden för metaller i samhället. Fokus ligger på produkters hela livscykel och design för mer hållbara materialflöden för metaller i samhället från primärproduktion till produktion baserat på återvunnet material och återbruk.

Expertgruppen ska:

 • identifiera behov och lämna förslag på insatser som ämnar stärka cirkulära metall-och materialflöden på lång och kort sikt. Vid behov ge förslag på styrmedel,
 • föreslå åtgärder för att öka återvinning och funktionell återanvändning,
 • identifiera hinder som idag begränsar cirkulära metall- och materialflöden samt föreslå insatser, regeringsuppdrag eller utredningar som omhändertar dessa hinder,
 • identifiera, formulera och testa olika krav på användning av återvunna metaller i offentlig upphandling,
 • undersöka och ge förslag på hur standardisering kan hjälpa och bidra till att skapa en gemensam plattform mellan akademi, det offentliga och industri,
 • följa upp kommande och redan initierade insatser gällande cirkulära metallflöden för att analyser implementering eller föreslå förändringar när insatserna inte ger önskad effekt,
 • analysera forskningsbehov och föreslå forsknings- och innovationsinsatser för att stärka Sveriges position i EU och globalt, och
 • följa pågående arbeten gällande ursprungsmärkning av metaller för att vid behov föreslå insatser som kan ge positiv effekt på implementering av märkningssystem.

Ordförande: Per Storm, EIT Raw Materials
per.a.storm@gmail.com
Tel. 0705 94 90 24

Internationell harmonisering

Om expertgruppens arbete

Den cirkulära ekonomin har som övergripande mål att minska den totala mängden resursvärde som förbrukas för att tillfredsställa samhällets behov. Samtidigt bygger den cirkulära ekonomin på att varje enskild aktör i ekonomin tar de beslut som krävs för att uppnå detta gemensamma mål. För att oberoende och enskilda beslut ska leda till ett gemensamt mål krävs någon form och samordning och gemensam orientering.

Expertgruppen för Internationell harmonisering skall utgå från följande frågeställningar i sitt arbete:

 • Expertgruppen utgår ifrån en situation där de enskilda aktörerna är positivt neutrala till att ta beslut i linje med den cirkulära ekonomins målsättningar och principer, och kommer att lyfta fram informationsbehov och eventuella incitamentsstrukturer som krävs för att göra det värdefullt att ta fram och att ta beslut baserat på denna information.
 • Vilken information kan enskilda aktörer utmed värdekedjor behöva för att ta rätt beslut, och vilken information är rimlig att framställa i föregående led?
 • Vilka existerande och pågående utvecklingslinjer kan expertgruppen se, både inom Sverige och internationellt?
 • Var och vilka extra insatser kan behövas för att nå rätt i dessa utvecklingslinjer?
 • Vad vill expertgruppen särskilt föreslå åt delegationen och myndigheter för att stötta att utvecklingslinjerna går i rätt riktning?

Ordförande: Raul Carlsson, RISE
raul.carlsson@ri.se
Tel. 010 228 4905

Expertgruppens delrapport 2021 Pdf, 187.5 kB.

Normskifte från linjärt till cirkulärt

Om expertgruppens arbete

Expertgruppen har i uppdrag att identifiera förslag till åtgärder som kan leda till ett normskifte där djupt präglade och historiskt rotade linjära strukturer får ge vika för cirkulära. Med ett angreppssätt som inte väjer för frågeställningens komplexitet och undviker silotänkande ska gruppen fokusera på vad som styr valen av lösningar, från individ och beteenden till strukturer på samhällsnivå, vill expertgruppen genomlysa frågan på ett nytt, mer systemiskt sätt.

Expertgruppen för Normskifte för Cirkulär Ekonomi ska i sitt arbete utgå från följande frågeställningar:

 • Vilka barriärer hindrar cirkulärekonomiska lösningar från att ersätta linjära som norm…
 • på individnivå?
 • på organisations- eller systemnivå?
 • på samhällsnivå?
 • Vilka åtgärder kan föreslås för att bryta ned dessa barriärer och bidra till en snabbare omställning?
 • Vad får människor att snabbt ändra sina vanor och beteenden? Och vad kan det innebära kopplat just till cirkulär omställning?
 • Vilka omständigheter präglar genomgripande förändringar på samhällsnivå, och hur kan dessa omständigheter skapas eller främjas för detta skifte?

Fallstudie 2021: Stärkt efterfrågan på textila cirkulära tjänster och produkter

 • Vad menar vi med cirkulär tjänst och cirkulär produkt?
 • Hållbarhetsutmaningar i cirkulära textila tjänster och produkter
 • Hinder för att köpa och använda cirkulära textila tjänster och produkter
 • Förslag på åtgärder för stärkt efterfrågan på textila cirkulära tjänster och produkter

Ordförande: Malin Leth
malin@wa3rm.se
Tel. 072-4489803

Expertgruppens delrapport 2021 Pdf, 573.9 kB.

Offentlig upphandling

Det finns idag en stor osäkerhet från upphandlande myndigheter hur de får agera för att sälja begagnade produkter, t.ex. avseende producentansvar för medicintekniska produkter och hur det säkerställs att likabehandlingsprincipen följs samt att förfarandet inte kan ses som ett statsstöd. Detta behöver tydliggöras.

Expertgruppen för cirkulär upphandling skall utgå från följande frågeställningar i sitt arbete:

1.Vad finns det för erfarenheter av styrmedel såsom avgifter och/eller skatter som differentierar mellan jungfruliga och återbrukade/återvunna material. Hur skulle ett sådant system kunna utformas för att främja återbruk och återvinning.

2.Vilket stöd behöver upphandlande myndigheter för att kunna sälja begagnade varor, finns det några regelverk som hindrar t.ex. KOS, (konkurrenssnedvridande offentlig säljverksamhet, eller kommunallagen. Det kan även behöva förtydligas vad som gäller för återbruk på återvinnings- och återbrukscentraler.

3.Vilka affärsmodeller behövs för att upphandla varor som tjänster/funktion alternativt samnyttja/dela funktion med annan offentlig eller privat aktör.

Ordförande: Karin Peedu
karin.peedu@skr.se
Tel. 08 452 78 18 

Expertgruppens delrapport 2021 Pdf, 143 kB.

Små och medelstora företag

Expertgruppen har i uppdrag att föreslå vilka styrmedel och andra åtgärder som behöver skapas, tas bort eller ändras för att SME:er lättare och mer effektivt ska kunna ställa om till cirkulära affärsmodeller och skala upp redan befintliga.

Mindre företag kan drabbas extra hårt av omfattande administration och byråkrati. De har också svårare att genomföra sådant som samarbeten, klustersamverkan och industriell symbios än större företag som har mer tid och resurser. Affärsmodeller som oftast tillämpas av cirkulära företag (t.ex. uthyrning) har dessutom andra kapitalbehov än vanliga småbolag i linjär försäljning, som oftast inte är tillgängliga vid uppstart.

Expertgruppen Styrmedel för små-och medelstora företags cirkulära omställning skall, inom ramen för respektive fokusområde,utgå från följande frågeställningar i sitt arbete:

1.Vilka utmaningar har specifikt SME:er för att ställa om till en cirkulär ekonomi?

2.Vilka styrmedel och andra åtgärder krävs för att möta dessa utmaningar?

Ordförande: Elin Bergman
elin@cradlenet.se
Tel. 073 966 23 49

Expertgruppens delrapport 2021 Pdf, 864.5 kB.

Återanvändning

Om expertgruppens arbete

Det finns ett stort behov av att lyfta och utveckla återanvändning i arbetet med omställningen till ett mer cirkulärt Sverige. Fortsatt är konsumtionen av återanvända produkter försvinnande liten i relation till konsumtion av nyproducerade produkter. Därför utnyttjas inte produkter, och de material produkterna består utav, till sin fulla potential och livslängd. Styrmedel kopplade till förlängd livslängd av befintliga produkter glöms ofta bort i dialogen där ett stort fokus fortfarande existerar i produktionsledet samt kring avfall och återvinning.

Expertgruppen för återanvändning kommer att lämna förslag på styrmedel eller andra typer av åtgärder som kan gynna återanvändningen i Sverige samt identifiera nuvarande styrmedel som behöver ses över för att gynna samma utveckling. I det arbetet kommer expertgruppen utgå från följande frågeställningar:

1.Hur kan efterfrågan av återanvändning öka? Tex genom att göra det enklare och billigare att välja återanvändning. Eller kan exempelvis standarder, certifieringar eller märkningar gynna ökad återanvändning?

2.Hur kan utbudet av återanvändning öka? Tex genom att göra det enklare och mer lönsamt för näringsidkare och privatpersoner att förlänga livet på produkter. Hur kan kostnaderna för återanvändningsprocessen minska?

3.Hur kan återanvändning kvantifieras och mätas?

Expertgruppsordföranden:
Andreas Anderholm Pedersen, GIAB
andreas.anderholm@godsinlosen.se
Tel. 046 – 271 88 00

Sebastian Holmström, Inrego
sebastian.holmstrom@inrego.se
Tel. 072 - 401 69 57 

Expertgruppens delrapport 2021 Pdf, 220.5 kB.