Utlysningar

BioInnovation

"BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Se aktuella utlysningar från BioInnovation." Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Climate-KIC

"Climate-KIC är Europas största innovationssatsning på klimatområdet. KIC (Knowledge and Innovation Communities) är en rad EU-finansierade partnernätverk som sammanför företag, forskningscentrum och universitet med medel från EIT, European Institute for Innovation and Technology. Se finansieringmöjligheter från Climate-KIC." Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EIT Raw Materials

"Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett EU-organ som ska stärka Europas innovationsförmåga. EIT Raw Materials arbetar för att råmaterial ska utvecklas till ett styrkeområde för Europa. Se projektfinansiering från EIT Raw Materials." Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimyndigheten

"Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen (Infrastrukturdepartementet) och leder energiomställningen in i ett modernt och hållbart, fossilfritt välfärdssamhälle. Energimyndigheten erbjuder bland annat forskningsfinansiering, stöd till affärsidéer samt test och lansering av innovationer. Länk till annan webbplats.

Formas

"Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling och finansierar forskning och innovation Länk till annan webbplats., utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Formas verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas utlyser även specifikt medel för att finansiera forskning som ökar kunskapen om hur cirkulära ekonomier och resursflöden kan implementeras för ett mer hållbart samhälle." Länk till annan webbplats.

MISTRA

"Mistra är en aktiv forskningsfinansiär som årligen investerar i olika forskningssatsningar Länk till annan webbplats. där samarbeten sker mellan vetenskapliga discipliner, liksom mellan forskning och företag, myndigheter och andra aktörer.

Nordic Innovation

"Nordic Innovation initierar och finansierar aktiviteter som stärker innovation Länk till annan webbplats. och samarbetar främst med små och medelstora företag i Norden. Målet är att göra det enklare att utveckla och bedriva näringsverksamhet över de nordiska landsgränserna.

Nordic Innovation utlyser även specifikt medel för att stötta nordiska städer, företag, offentliga organ, industrier, icke-statliga organisationer och andra aktörer för att utveckla nya cirkulära lösningar." Länk till annan webbplats.

Policyutveckling för hållbar industri

"Vinnova har tillsammans med Naturvårdsverket öppnat en utlysning med inriktning på policyutveckling och styrmedel. Syftet är att främja omställningen till en klimatneutral och cirkulär industri.  Se Policyutveckling för hållbar industri (Vinnova.se) Länk till annan webbplats.

Produktion 2030

"Produktion2030 har som mål att förnya och stärka svensk industris konkurrenskraft. Genom innovativ kunskap, starka samarbeten och spetsteknik bidrar de till att Sverige förblir ett attraktivt produktionsland. Se finansiering via Produktion2030." Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RE:Source

"RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. RE:Source finansierar två olika typer av projekt; Länk till annan webbplats. 1. Utlysningsprojekt som fokuserar på att ta fram innovationer och lösningar samt 2. Strategiska projekt, som att kartlägga ett område och samtidigt undersöka hur dess aktörer bedömer behovet av forskning och innovation."

SIP STRIM

"Det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM (Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri) är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden (SIP).

Målet för SIP STRIM är att stärka konkurrenskraften för svensk gruv- och metallutvinnande sektor. Detta uppnås genom att främja ledande centra och kluster för forskning, innovation och utbildning där hållbara lösningar för utvinning av metaller utvecklas. Se finansiering via SIP STRIM." Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SIP Processindustriell IT och Automation

"Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation (PiiA) bidrar till utveckling och användning av automatisering och digitalisering inom industrin. Parterna genomför insatser och aktiviteter för att möta utmaningarna inom innovation och samverkan. Se finansiering via SIP Processindustriell IT och Automation." Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smart Built Environment

"Programmet Smart Built Environment vill skapa nya möjligheter baserade på digitaliserad samhällsbyggnad. Det utgår från digitaliseringen och hur den kan bli en motor för förändring i samhällsbyggande. Se finansiering via Smart Built Environment." Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket

"Tillväxtverket är en nationell myndighet som arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Tillväxtverket erbjuder kunskap, nätverk och finansiering som ger direkt nytta till företag och regioner.

Tillväxtverket erbjuder en mängd olika former av finansiering Länk till annan webbplats. och har bland annat regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning.

Viable Cities

"Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer. Programmet ska snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030. Viable Cities erbjuder finansiering av två projektformer Länk till annan webbplats.: innovationsprojekt och demonstrationsprojekt.

Vinnova

"Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vinnova arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Länk till annan webbplats.

Vinnova erbjuder även finansiering för sådant som kan stärka svensk innovation inom cirkulär och biobaserad ekonomi Länk till annan webbplats. inom programmet Cirkulär och biobaserad ekonomi."

Ökad resurseffektivitet för en hållbar industri Länk till annan webbplats.. Utlysningen är öppen till den 3 maj.

Tipsa oss

Om du hittar fel i listan ovan eller vill att vi ska lägga till något så kontakta oss på kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi via: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se