Händer formar en ring.

Vi jobbar för cirkulär ekonomi i Sverige

Här hittar du exempel på organisationer, internationella organ, myndigheter och andra som arbetar med cirkulär ekonomi.

Branchorganisationer

Avfall Sverige

"Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. Våra 400 medlemmar är främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också privata företag. Avfall Sverige har en vision om ett samhälle utan avfall. Vi arbetar utifrån avfallshierarkin: förebygger avfall, verkar för att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt."

Svenskt näringsliv

"Svenskt Näringsliv är Sveriges störst företagarorganisation som företräder cirka 60 000 medlemsföretag. Läs Svenskt näringslivs rapport Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogsindustrierna

"Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin i Sverige. Man arbetar både näringspolitiskt och med att marknadsföra trä. Läs mer om skogsindustriernas arbete kring cirkulär ekonomi:

Återvinningsindustrierna

"Återvinningsindustrierna samlar återvinningsföretag som arbetar långsiktigt för hållbar återvinning och med miljö och etik i sin verksamhet. Återvinningsindustiernas arbete med cirkulär ekonomi." Länk till annan webbplats.

Övriga branschorganisationer

Mer information om övriga branschorganisationer och deras arbete med cirkulär ekonomi kan du hittta på deras respektive hemsidor Länk till annan webbplats..

Forskningsinstitut, universitet och högskolor

Chalmers

"Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur. Läs mer om Chalmers arbete med cirkulär ekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Chalmers utbildning för personer som arbetar på företag eller organisationer som vill bli mer cirkulära". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IVA - Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademin

"IVA samlar mer än 1 200 invalda akademiledamöter och representanter för 250 företag. Akademins uppgift är att vara till nytta för samhället, främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Mellan 2018 och våren 2020 genomförde IVA projektet Resurseffektivitet  Länk till annan webbplats.och cirkulärkonomi Länk till annan webbplats.som också tagit fram syntesrapporten Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IVL - Svenska miljöinstitutet

"IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som arbetar med många olika delar av cirkulär ekonomi, bland annat:

Kungliga Tekniska Högskolan - KTH

"KTH är Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning. KTH driver forskningsprojekten cirkulära avtal Länk till annan webbplats. och hur kan konflikter hanteras i en cirkulär ekonomi. Länk till annan webbplats. Tillsammans har forskningsprojekten tagit fram en digital plattform och en kunskapsbank innehållande en rad inspel rörande målkonflikten mellan en giftfri miljö och en cirkulär ekonomi". Länk till annan webbplats.

Linköpings universitet

Linköpings universitet forskar och utbildar sedan årtionden i vad som idag är grundstenar inom cirkulär ekonomi och är ett av Ellen MacArthur Foundations profilerade universitet Länk till annan webbplats.. Cirkulär ekonomi är en integrerad naturlig del i många av de kurser som ingår i våra program, speciellt inom ingenjörsområdet.

Vår forskning inom cirkulär ekonomi är proaktiv, bred och tvärdisciplinär samt täcker in olika aspekter, exempelvis design av cirkulära affärsmodeller, tekniska system, produkter och tjänster, återtillverkning och effektiv resursanvändning, hållbar produktion av t. ex, produkter, energi och livsmedel, värdeskapande ur restprodukter.

Utöver det täcker den också juridiska, ekonomiska och miljömässiga aspekter av cirkulär ekonomi, t. ex kopplat till offentlig upphandling. Exempel på pågående forskning är: Agtech 2030 Länk till annan webbplats., Mistra REES Länk till annan webbplats., Biogas Research Länk till annan webbplats. Center, IVIS 2, Public Procurement of Functions Länk till annan webbplats., Coralis Länk till annan webbplats., Circularis Länk till annan webbplats. och CircEuit Länk till annan webbplats.. Vi deltar även aktivt i ISOs standardiseringsarbete kring cirkulär ekonomi Länk till annan webbplats..

Mistra

"Mistra är en självständig forskningsstiftelse. Forskningen man bedriver ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer på miljöområdet. Mistra investerar också i satsningar som utvecklar nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som kan möta Sveriges miljöutmaningar och stärka landets konkurrenskraft. Mistra arbetar inom programmet REES Länk till annan webbplats. med att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter och tjänster".

RE:Source Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. I ett av de projekt man driver ska cirkulär upphandling testas i verkligheten Länk till annan webbplats.. Inspiration till projektet har man hämtat från Holland och Belgien".

RISE

"RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut. Här finns experter, expertis och drygt 100 test- och demonstrationsmiljöer för teknologier, produkter och tjänster. Läs mer om RISEs arbete kring cirkulär ekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som också innehåller information om:

SIS - Svenska Institutet för Standarder

"SIS är en del av ISO (Internationella Standardiserings Organisationen) och CEN (Den europeiska standardiseringsorganisationen) som är ett nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Just nu tas det fram standardförslag på terminologi inom cirkulär ekonomi för att enas om gemensam definition av t.ex. cirkularitet. Läs mer om SIS arbete med cirkulär ekonomi". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningar

Håll Sverige Rent

"Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning genom att samla kunskap, driva opinion och ta fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet. Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse. Arbetet finansieras av bidrag och projektmedel från företag och myndigheter samt genom insamling till 90-konto."
På Håll Sverige Rents hemsida kan du läsa mer om organisationen. Länk till annan webbplats.

Klimatkommunerna

"De 38 medlemmarna i Klimatkommunerna stöttar kommunerna i deras miljöarbete och kring cirkulär ekonomi genom nätverksträffar, erfarenhetsutbyte etc. På Klimatkommunernas hemsida kan du läsa mer om vad de vill". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturskyddsföreningen

"Naturskyddsföreningen är en ideell förening och Sveriges största miljöorganisation. På Naturskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om cirkulär ekonomi - istället för slängsamhället". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

World Wildlife Foundation (WWF)

"WWF är en oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961 och har idag över fem miljoner supportrar. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. På WWFs hemsida kan du läsa mer om varför cirkulära tjänster är framtiden". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommuner, regioner, myndigheter och statliga verk

Cirkulära Kronoberg och Kalmar Län

"Vår idé är enkel – om våra företag och kommuner utvecklas hållbart och cirkulärt, utvecklas våra regioner till förmån för alla som verkar och bor här. Både nu och i framtiden. Därför erbjuder satsningen Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län organisationer och små och medelstora företag i Kronoberg och Kalmar län kostnadsfri rådgivning med inriktning på cirkulär ekonomi." Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket

"Jordbruksverket arbetar med frågor som berör jordbruk, fiske och landsbygd, med att utveckla matproduktionen i landet och med skyddet för djur och växter. Jordbruksverket finansierar bland annat satsningar inom blå bioekonomi som är en del av cirkulär ekonomi". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommuner

Circular Economy.se har gjort en genomgång av de kommuner i Sverige som arbetar med cirkulär ekonomi och vad de jobbar med.

Vad gör Sveriges kommuner för cirkulär ekonomi? Länk till annan webbplats.

Konkurrensverket

"Konkurrensverket ska arbeta för en effektiv konkurrens i både privat och offentlig verksamhet som gynnar konsumenterna. Myndigheten arbetar även för att offentlig upphandling ska skapa nytta för det allmänna och för marknaden". I en rapport om konkurrensen i Sverige skriver verket om cirkulär ekonomi. Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket

"Naturvårdsverket är Sveriges myndighet för miljöfrågor och arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor i Sverige men också i EU och övriga världen. Myndighetens arbete är inriktat på många delar av den cirkulära ekonomin, bland annat:

Region Halland

I Region Hallands utvecklingsstrategi På väg till bästa livsplatsen är cirkulär ekonomi ett av utvecklingsspåren.

En ekonomi som framtidssäkrar Länk till annan webbplats.

Region Kronoberg

Utvecklingsstrategi 2025: Gröna Kronoberg Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket

Tillväxtverkets arbete för en grön omställning för en hållbar tillväxt Länk till annan webbplats.

Upphandlingsmyndigheten

"Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förmedlar kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Myndigheten ska öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan bli ett verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi. Läs mer om deras arbete med cirkulär ekonomi:

Vinnova

"Sveriges innovationsmyndighet Vinnova ska stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Läs mer om deras arbete med cirkulär ekonomi:

Tipsa oss

Om du hittar fel i listan ovan eller vill att vi ska lägga till något så kontakta oss på kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi via: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se