Omvärldsbevakning

Delegationen för cirkulär ekonomi har i uppdrag att utgöra ett kunskapscentrum och svara för omvärldsbevakning genom att samla goda exempel och information om pågående betydande initiativ. Här har vi samlat nyheter om cirkulär ekonomi, nationellt och ute i världen.

2021-11-16

De fem viktigaste utmaningarna för en lyckad omställning till att bli världens första fossilfria välfärdsland

Mellan 2018–2020 presenterade 22 olika branscher sina färdplaner för att ställa om till att bli ett fossilfritt Sverige år 2045, och den 27 oktober 2021 presenterades den första uppföljningsrapporten. Under en konferens där bland annat miljö- och klimatminister Per Bolund, näringsminister Ibrahim Baylan och Ulf Kristersson deltog, presenterade några av branscherna vad de har åstadkommit så här långt och några av utmaningarna framåt diskuterades livligt. Att viljan och engagemanget hos branscherna finns där råder det ingen tvekan om, och att Sverige är ett land med rätt förutsättningar framkom tydligt under konferensen. Det finns dock några stora hinder att undanröja för att lyckas med omställningen till att bli världens första fossilfria välfärdsland.

Cirkulära lösningar är en av de största utmaningarna för att lyckas med omställningen. Vi vet att cirkulära lösningar är en av nyckelfaktorerna för att kunna minska utsläppen av växthusgaser men Sverige har ännu inte utvecklat en politik som främjar resurseffektiva lösningar. Här krävs det incitament och andra politiska styrmedel för material som inte redan har en hög cirkuleringsgrad. I uppföljningsrapporten framkommer även att Sveriges tolkning av EU:s avfallsdefinition är alltför bred och därför blir det svårt för de olika branscherna att utveckla cirkulära affärsmodeller. Det finns flera länder i EU som är duktiga på arbetet med att återcirkulera material och där kan vi lära oss mycket.

Brist på snabba och effektiva tillståndsprocesser är en annan utmaning som står i vägen för omställningen. Flera stora branscher i Sverige (exempelvis betongbranschen, gruvbranschen, järnbranschen, stålbranschen) lyfter de långa och oförutsägbara tillståndsprocesserna som det största hindret för omställningen till ett fossilfritt land. Det behövs tydligare rollbeskrivningar för de olika myndigheterna som arbetar med tillståndsprocesserna och en tendens finns att fastna i detaljer snarare än att se helheten. Kommittén för teknologisk innovation och etik har presenterat ett förslag där en kommitté för försöksverksamhet ska arbeta med att undanröja hinder när myndigheter, regioner och kommuner vill testa nya arbetssätt framöver.

Satsning på utbildning och rekrytering är ytterligare en faktor som behöver arbetas vidare med. För att alla branscher ska lyckas med omställningen krävs dels kompetens både nationellt och internationellt, dels måste fler möjligheter till rätt utbildning ges, exempelvis inom batterikemi, elektrifiering och vätgas. Regeringen har i sin budget för 2022 föreslagit åtgärder för att kunna förse arbetsmarknaden med rätt kompetenser och för att nå en cirkulär ekonomi. Det krävs dock enligt rapporten att staten satsar tio miljarder kronor per år under tio år för att färdplanerna ska lyckas genomföras.

Tydliga riktlinjer och system för hållbar offentlig upphandling lyfts även det fram som en viktig del för att främja omställningen. Offentlig upphandling är en stark kraft som snarast bör bli helt fossilfri för att gynna de företag som erbjuder fossilfria lösningar samt stimulera omställningen för fler företag. Upphandlingsmyndigheten har fått 20 miljoner kronor i budget för 2022 för just fossilfri upphandling men det är inte tillräckligt. Tydliga riktlinjer och system från upphandlingsmyndigheten och regeringen är också nödvändigt. Ett konkret exempel som rapporten lyfter är att branscherna vill att Trafikverkets upphandlingar av all ny infrastruktur ska vara klimatneutral 2030.

Det behövs även ett helhetsgrepp kring elektrifiering. Elektrifieringen är väsentligt för att flera branscher ska lyckas ställa om till fossilfrihet och man räknar med att Sveriges elproduktion måste fördubblas till 2045. Här handlar det om att bygga ut elnätet och laddinfrastruktur för att bidra till att företag och människor vågar investera i ny teknik som kräver el.

Mycket finns att göra framåt men mycket av arbetet har också påbörjats för att bli världens första fossilfira välfärdsland. Spännande färdplaner för 22 branscher finns att läsa på Fossilfritt Sveriges hemsida Länk till annan webbplats..

2021-02-24

EU lanserar globalt partnerskap för cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och hållbar konsumtion

Den 22 februari sjöstattes The Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE) av EU-kommissionen. Genom att engagera regeringar och nätverk över fem kontinenter vill man påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och hållbar konsumtion och produktion. Genom att arbeta tillsammans ska medlemmarna i GACERE samarbeta kring initiativ inom dessa områden och driva frågorna dem på global politisk nivå, som FN:s olika organ.

Länderna som har anslutit sig till GACERE är: Canada, Chile, Colombia, Japan, Kenya, Nya Zeeland, Nigeria, Norge, Peru, Rwanda och Sydafrika.

2021-01-21

44 åtgärdsförslag som ska göra Finlands ekonomi mera cirkulär

Arbetsgruppen inom Finlands program för främjande av cirkulär ekonomi har lämnat sina åtgärdsförslag. Syftet med förslagen är att de ska förhindra överkonsumtion av naturliga resurser, begränsa förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarnas konsekvenser samt stärka landets ekonomi och sysselsättning.

I arbetet med att ta fram de sammanlagt 44 förslagen har 250 företrädare för näringsliv, organisationer och forskningsinstitut varit engagerade. Ett medborgarråd har också kopplats till arbetet. Dessutom kan arbetet kommenteras i öppna webbenkäter.

Pressmeddelande Länk till annan webbplats.

2020-12-17

EU:s miljöråd godkänner slutsatser om cirkulär ekonomi i återhämtningen efter pandemin

På sitt mijörådsmöte i december godkände EU:s klimat-och miljöministrar slutsaterna i "En cirkulär och grön återhämtning". Slutsatserna ger en politisk vägledning till kommissionens handlingsplan för den cirkulära ekonomin som presenterades tidigare i år.

Läs hela pressmeddelandet Länk till annan webbplats.

2020-12-07

Stora livsmedels - och dryckesföretag värsta plastnedskräparna för tredje året i rad

De multinationella dryckesföretagen Coca-Cola Company och Pepsico, tillsammans med livsmedelsbolag som Unilever, Nestlé och Mondalez International, är de värsta plastnedskräparna. Det blev resultatet efter att 15 000 volontärer i 55 länder plockat 300 000 bitar plastskräp.

Det är paraplyorganisationen Break Free Plastic som sammanställt resultatet och vill, genom sin publicering, sätta press på bolagen att sluta använda engångsplast och ta större producentansvar.

2020-10-23

Nordiskt sambarbetsprojekt ska fördubbla livslängden på textilier

Konsumtionen av kläder och hemtextilier ökar i Norden samtidigt som större delen av använda textilierna i hushållssoporna. Textilier exporteras dessutom från Norden till andra länder.

Ett nytt nordiskt projekt, SATIN (Towards a sustainble circular system of textiles in the Nordic region) ska utveckla insamlingslösningar och göra det enklare för konsumenter att lämna textilier. Dessutom ska man titta på hur textilier skulle kunna sorteras i Norden och möjliga avsättningsområden för textilierna.

2020-09-29

Super-enzym bryter ned plast på rekordtid

Forskare vid University of Portsmouth har skapat ett enzym som snabbt bryter ned plast och även skulle kunna användas i återvinning av textilier gjorda av blandmaterial som bomull/polyester.

Tomma plastflaskor i olika färger har pressats ihop till en stor bal som står på en lastpall.

Enzymer som bryter ned plast existerar redan. Ett skapades utifrån enplatsätande bakterie som upptäcktes av av japanska forskare 2016. Det enzymet klarar att bryta ned plast på några dagar. Genom att kombinera detta med ytterligare ett enzym har forskarna i Portsmouth fått nedbrytningsprocessen att gå sex gånger snabbare.
Det är även möjligt att kombinera det med andra enzym för att kunna återvinna plagg i blandmaterial.

En ny anläggning ska nu byggas i Portsmouth där forskarna ska förfina och utveckla enzymet så att det ska kunna arbeta ännu snabbare. Även i franska Lyon ska forskningsinstitutet Carbios starta en liknande verksamhet.

2020-09-22

LEGO byter ut plasten och ska införa enbart hållbara förpackningar till 2025

I mitten på september kungjorde företaget att man kommer att satsa 2,5 miljarder danska kronor för att, bland annat, fasa ut de engångsplastpåsar som finns i alla Legolådor. Från och med nästa år kommer legobitarna istället ligga i påsar av återvunnet papper.

LEGO har fått påtryckningar från sina kunder, barnen, som är en miljömedveten målgrupp som klagat på den ohållbara engångsplasten. Barn har också ingått i den testgrupp som provat olika material som ska kunna ersätta plasten och varit positiva till den nya, mera hållbara påsen.

Barnhänder sträcker sig över ett bord där det ligger en mängd legobitar i olika färger.

Foto: LEGO Group

2020-09-09

Brittiska butiker samlar in och återvinner plast för att minska nedskräpningen

Livsmedelskedjan Co-op lanserade den 8 september en plastkampanj som man hoppas ska förbättra cirkulariteten i användningen av plast. I 50 butiker kommer kunder kunna lämna in plast som går att "skrynkla ihop": plastpåsar, innerpåsar i vinboxar, omslagspapper på chokladkakor, kakor och kex, frukt - och grönsaksförpackningar etc.
760 000 ton plast av den här kvaliteten hamnar i det brittiska avfallet varje år, hälften kommer från brittiska hushåll.

2020 - 08- 28

Norges befolkning är storkonsumenter men ekonomin bara 2,4 procent cirkulär

Nätverket Circular Norway konstaterar i en rapport som publicerades den 27 augusti att, jämfört med många europeiska länder, är cirkulariteten i Norges ekonomi väldigt låg.
Norrmännen är världens största konsumenter, med drygt 44 procent material per person och år. 97,6 procent av dessa är ingår inte i cirkulära flöden.
Rapporten pekar på den stora potential som finns till att förbättra situationen och beskriver hur Norges industri och näringsliv skulle kunna struktureras om för att öka cirkulariteten i ekonomin.

Till rapporten Länk till annan webbplats.

2020-08-11

Regeringens handlingsplan för cirkulär omställning skapade debatt

Handlingsplanen, som presenterades i början av juli, föreslog att ett tvärpolitiskt klimatkollegium ska inrättas. I ett debattinlägg, undertecknat av en rad representanter från näringsliv, forskning och avfallsbranschen, ansåg att detta inte räcker. Det krävs en ny myndighet för att kunna hantera alla de olika politikområden som en omställning innebär, menade man. Andra debattörer menade att Sverige redan har tillräckligt många myndigheter men att de måste bli bättre och uppdateras.

Debattinläggen:

DN Debatt 17 juli: ”Ny myndighet behövs för att klara cirkulär ekonomi” Länk till annan webbplats. 
DN Debatt 23 juli: "Sverige har redan för många myndigheter" Länk till annan webbplats.
DN Debatt 28 juli: ”Cirkulär ekonomi är en komplex fråga som kräver samarbete” Länk till annan webbplats.


2020-08-05

11 svenska vd:ar vill ha grön återhämtning i transportsektorn

I en debattartikel i Expressen betonar vd:ar för 11 stora bolag betydelsen av en grön återhämtning och enligt Parisavtalets ambitioner. De föreslår en rad åtgärder för att göra, framför allt, transportsektorn, grönare. Bland annat en ökad inhemsk produktion av biobränslen och att ta tillvara svenska jordbruket och dess möjligheter att producera livsmedel och biodrivmedel.

Läs hela debattartikeln Länk till annan webbplats.

2020-08-03

White arkitekter: Arkitektur kan hjälpa byggbranschen att bli mera cirkulär

White arkitekter välkomnar regeringens strategi för omställningen till en cirkulär ekonomi. Byggbranschen står idag för en stor del av av Sveriges totala utsläpp och dagens avfallslagstiftning måste ändras för att skapa cirkulära flöden av material och resurser.
Läs hela pressmeddelandet Länk till annan webbplats.

2020-08-03

Coca-Cola investerar i teknik för cirkulära PET-förpackningar

Coca-Cola European Partners investerar i startupen CureTechnology som ska utarbeta teknik som ska omvandla PET-avfall till PET av hög kvalitet för livsmedel. Tekniken beräknas kunna introduceras inom ett decennium och beräknas då reducera Coca-Colas användning av oljebaserad plast med 200 000 ton.

Läs hela pressreleasen Länk till annan webbplats.

Det finns även andra aktörer som på olika sätt arbetar för cirkulär ekonomi och erbjuder omvärldsbevakning inom sitt område, exempelvis: Aktuell hållbarhet, Länk till annan webbplats. Cradlenet Länk till annan webbplats., Ellen MacArthur Foundation Länk till annan webbplats. och RE:Source Länk till annan webbplats.