Möt Delegationens nya delegat Anna Graaf

Anna Graaf har varit på White Arkitekter i över 20 år och haft rollen som hållbarhetschef sedan 2012. Hon har länge arbetat med frågor som rör miljö, klimat och cirkulär ekonomi inom bygg- och fastighetssektorn och varit med på den långa föränderliga resa inom hållbar utveckling som arkitektbranschen varit med på. White var tidigt ute med att sätta Whites Färdplan Klimat 2030 med missionen att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv.


Vad kan du bidra med som delegat?

Hela byggsektorn har stor miljö- och klimatpåverkan där mycket material används och stora mängder avfall genereras. White involveras tidigt i ett projekt och tar ansvar för materialval genom hela kedjan. Vi vill försöka bidra till att lösa knutarna och förenkla arbetet i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Några exempel på detta är att befintliga material inte ses som avfall vid rivning eller ombyggnad utan som en råvara och resurs som kan återbrukas eller återvinnas. Men idag är nya material ofta billigare än återbruk och det kan behövas ekonomiska incitament som stöttar den utvecklingen. Det behövs också andra typer av tjänster, t ex demonterare istället för rivare och fler hantverkare. Det behövs också bättre kompetens inom upphandling kring området cirkulär ekonomi.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?

Det bästa för miljön och klimatet är trots allt att inte bygga alls och det har blivit mycket större fokus på att ta vara på de byggnader som redan finns, genom ombyggnad och påbyggnad. Det är också större fokus på hur vi använder byggnaderna och möjligheter att samutnyttja ytor. Inom inredning händer det mycket och vi utgår alltid från att det finns möbler som går att återanvända och fixas till. Nyligen hade vi en kund som ville köpa allt nytt, men genom övertygelse och ett starkt designkoncept slutade det med att 75% återbrukades. Det finns också nya tjänster för att hyra möbler istället för att köpa och äga själv.

Grundläggande för att åstadkomma en omställning till en mer cirkulär ekonomi är att samhället ändrar attityd och beteende från att alltid tänka nytt och istället ta vara på det som redan finns. Vi märker att det sakta är på gång och det ger oss även nya typer av designutmaningar.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått de närmsta åren?

Jag önskar att det blir tydligare klimatkrav för byggnader och varor, ökad andel återvunnen råvara i produkter och att vi har bidragit till ekonomiska incitament som stimulerar till en mer cirkulär ekonomi, för såväl produkter som tjänster. Klimat och cirkularitet hänger ihop ochmed klimatkrav på byggnader kan efterfrågan på återbruk eller återvunnen råvara öka, eftersom det ofta har lägre klimatavtryck än nyproducerade varor. Här kan det behövas ekonomiska styrmedel så att det även blir ekonomiskt attraktivt med återbruk.