Möt Delegationens nya delegat Tony Clark

Tony Clark är VD på Avfall Sverige och har en gedigen bakgrund med mångårig erfarenhet inom miljö- och klimatområdet. Han har bland annat arbetat som ämnesråd på miljö- och energidepartementet, som ambassadråd och chef för Sveriges miljöteknik- och CSR-center i Peking, varit general för konferensen Stockholm +40 samt varit ansvarig för utvecklingen av svensk och europeisk producentansvarslagstiftning.

I juni i år blev han även utsedd till vice ordförande i Municipal Waste Europé (MWE), en europeisk förening för nationella och kommunala avfallsorganisationer och träder in som delegat på Delegationen fr.o.m. den 1 september.

Vad kan du bidra med som delegat?
Min förhoppning är att ta med alla erfarenheter jag har och skapa förutsättningar för hur framförallt kommuner, i samverkan med näringsliv, akademi och civilsamhället, kan bidra till arbetet med den cirkulära ekonomin. Det händer oerhört mycket på avfallsområdet och vi ser bland annat en stor förflyttning uppåt i avfallstrappan (den s.k. ”avfallshierarkin”), där det förebyggande arbetet med att minska uppkomsten av avfall har ökat. Här behövs utökad samverkan mellan olika sektorer där var och en bidrar med sin expertis för att tillsammans lösa de utmaningar som ligger framför oss.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?
Det händer mycket på EU-nivå och därför har Avfall Sverige numera en anställd på plats i Bryssel för att kunna ha direktkontakt med beslutsfattare, men även för att sprida kunskap om det framgångsrika arbetet med den svenska avfallshanteringen till andra viktiga aktörer inom området. Inom EU har Avfall Sverige varit mycket engagerade inom bland annat Ekodesignförslaget (länk till Del. Nyhet om detta). De nordiska länderna har också tagit fram ett enhetligt skylt- och symbolsystem, kallat EUPicto, till allt från förpackningar till återvinningsstationer och återvinningscentraler. Detta tittar EU-kommissionen på nu för att skapa ett liknande system inom EU, ett arbete som bidrar till den cirkulära ekonomin och ett mer hållbart samhälle.

I juni fattade regeringen ett beslut om det nya producentansvaret för förpackningar där rollerna mellan producenterna och kommunerna tydliggörs och kommunerna fr.o.m. år 2024 tar över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet och senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara norm. Det skapar samordningsvinster och underlättar för hushållen att enklare sortera sina förpackningar.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till de närmsta åren?
Jag ser fram emot jobba för ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor och att tydliggöra vikten av Delegationens arbete och därmed också öka synligheten för hållbarhetsfrågor. Här vill jag bidra med min kompetens och expertis för att lyfta hur Sveriges framgång inom avfallshantering och återvinning till stor del har skett genom regleringar, som t.ex. obligatorisk avfallsplanering och deponiförbud, vilket har bidragit till kommunala och privata investeringar och ökad innovationsgrad. Detta tycker jag är en bra modell att arbeta utifrån när vi tar oss an uppgiften att skapa ett mer cirkulärt samhälle.