Delegat Monica Bellgran och kanslichef Ylva Norén

Delegat Monica Bellgran och kanslichef Ylva Norén

Startskottet för samverkansprojektet CIRCLA

I veckan hölls det första startmötet för projektinitiativet CIRCLA, där ett 50-tal av de medverkande projektaktörerna samlades digitalt, för att få en gemensam bild av projektet och det fortsatta arbetet. Delegationen är en av initiativtagarna, tillsammans med fem strategiska innovationsprogram, och kanslichef Ylva Norén och delegat Monica Bellgran presenterade Delegationens arbete och uppdrag.

CIRCLA är ett sektors- och branschövergripande samarbete där målsättningen är att skapa bättre förutsättningar att arbeta med spårbarhet för hållbara värdekedjor – både för medverkande aktörer men i förlängningen även aktörer utanför projektet. Samarbete över gränser och över hela värdekedjan behövs för att kunna öka omställningstakten till ökad hållbarhet och en cirkulära lösningar. Därför blir CIRCLA en viktig plattform för det gränsöverskridande samarbetet men också ett ökat ömsesidigt lärandet mellan de involverade aktörerna.

CIRCLA är ett treårigt projekt och leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells. Projektledarna för de respektive sex delprojekten i CIRCLA, presenterade under startmötet, tidsplaner, målsättningar och ramar för det fortsatta arbetet. Mer om de olika delprojekten finns här:

Länk till CIRCLAS sida finns här Länk till annan webbplats..

OM CIRCLA

CIRCLA är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells. Bakom satsningen står fem strategiska innovationsprogram: BioInnovation, ReSource, PiiA, Metalliska material och Swedish Mining Innovation, i samarbete med Delegationen för cirkulär ekonomi, som under det senaste året arbetat med att formera ett samarbete som spänner över flera branscher. I projektet som kommer att pågå under tre år medverkar fler än 50 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor. Projektet finansieras dels genom bidrag från Vinnova inom ramen för det strategiska området Hållbar Industri, dels genom de deltagande företagen; totalt omkring 37 miljoner kronor.