En pil som sträcker sig rakt fram och sedan gör en gir åt vänster

Expertgrupp sätter ljuset på målkonflikter kring cirkulär ekonomi

Alla stora systemförändringar skapar både vinnare och förlorare. Även cirkulär ekonomi, som många ser som patentlösningen på många av vår tids problem, innebär målkonflikter. Dessa ska expertgruppen Cirkularitet i ett systemperspektiv belysa och på så sätt reda ut vilka förväntningar vi kan ha på den cirkulära ekonomin.

-För det första är det ett problem att vi har en massa olika tolkningar av begreppet cirkulär ekonomi, menar gruppens ordförande Peter Stigson, forsknings – och affärsutvecklare på RISE. Att få till en samsyn är viktigt, för en cirkulär ekonomi kräver att vi samverkar.

Tolkningar

Han ger exempel; cirkularitet jämställs ofta med hållbarhet och förnybara resurser tolkas ofta som cirkulära. Men kemisk återvinning av plast, till exempel, är energiintensivt och delandeekonomin innebär ofta fler transporter.

-Det är okej så länge vi använder el och bränslen med bra miljöprestanda men vi måste vara medvetna om att konflikterna finns, menar Peter Stigson. Och hur många produkt - liv ska en produkt ha för att vara cirkulär, frågar han.

Standarder

Internationella standarder som ska ge tydlighet kring detta håller på att utarbetas men det garanterar inte att alla läser och använder sig av dem. Peter Stigson ser redan potentiella problem med EU:s produktpass som är tänkta att främja återvinning och återanvändning.

-Det systemet kan lätt bli komplicerat för små- och medelstora företag som har begränsat med tid och resurser att samla in all information om vad deras produkter innehåller. En annan svaghet är att när vi konceptualiserar en fråga gör vi avgränsningar och kan tappa vissa begrepp, menar Peter Stigson. En fråga är om cirkulär ekonomi är det övergripande och resurseffektivitet en del av den, eller är resurseffektivitet målet och cirkulär ekonomi ett sätt att bidra till det?

Röststark grupp

Till sin hjälp i expertgruppen har Peter Stigson några av Sveriges mest kända och röststarka personer inom cirkulär ekonomi och hållbarhet; Mattias Lindahl, Anders Wijkman, Ola Alterå; Eva Eiderström och Elin Larsson, bland andra.

-Tillsammans har vi stora erfarenheter att hantera systemfrågeställningar som krävs för att titta på expertgruppens frågor, säger Peter Stigson.