avloppsledning inifrån med vatten som rinner genom den

Expertgrupp fortsätter arbeta med avloppsvatten som viktig resurs

Efter en sommar med både torka och stora översvämningar fortsätter expertgruppen för hållbar och cirkulär VA sitt arbete med styrmedel som kan göra deras bransch mera cirkulär. Målbilden är densamma, att reningsverk ska förvandlas till resursverk. Men nu breddas arbetet till att inkludera olika former av industriell symbios. Då bjuds också fler externa aktörer in för att visa på exempel på hur man kan arbeta bättre och vad som behövs för att det ska gå snabbare.

-Det är i vatten som klimatförändringarna syns först, säger Anders Finnson som är expertgruppens ordförande och miljöexpert på branschorganisationen Svenskt Vatten. När det gäller brist på vatten behöver det inte vara vattenkällan som är för liten, det kan också vara vattenverkets kapacitet som gått i taket.

Resurssmartare användning

I stället för att bygga nya verk skulle det bli mer resurssmart att få invånarna i Sveriges kommuner att använda mindre mängd vatten och industrin att återanvända avloppsvatten i sina processer. Och i höst får just aktörerna som ska använda avloppsvatten på olika sätt i en industriell symbios komma till tals, säger Anders Finnson. Expertgruppens arbetsområde industriell symbios har delats in i fyra olika undergrupper som expertgruppen ska studera närmare:

  • Återanvändning av avloppsvatten
  • Klimatvinst
  • Återvinning av näringsämnen och resiliens
  • Energivinst

Fler styrmedel

De flesta av expertgruppens nuvarande medlemmar arbetar vidare i höst och vi är överens om att det behövs ytterligare styrmedel på det här området, menar Anders Finnson. Sedan Delegationens senaste rapport presenterades i april har regeringen gett Naturvårdsverket flera uppdrag som går i linje med de styrmedelsförslag som hans expertgrupp hade arbetat fram, menar Anders Finnson.

-Naturvårdsverket har fått i uppdrag att undersöka hur man kan införa kvotplikt, bland annat när det gäller näringsämnen. Dessutom ska samma myndighet se över möjligheterna att återanvända avloppsvatten i jordbruket, berättar Anders Finnson. Vi är även engagerade i det arbetet och det är väldigt bra att ha en expertgrupp som snabbt kan kallas samman och komma med inspel till det arbetet.

Expertgruppens rapport våren 2021