Ett runt hjul.

Teknikföretagens förslag för att driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi

I en rapport som presenterades på onsdagen lägger Teknikföretagen fram förslag på åtgärder som driver utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. I rapporten pekar man också på sådant som hindrar den utvecklingen som vissa miljöskatter, till exempel.

Totalt 15 förslag på åtgärder presenteras i rapporten. Dessa är:

1. Offentlig sektor behöver bli bättre på att beställa resurseffektiva produkter och tjänster i sin upphandling.
2. Fortsätt främja förutsättningarna för hållbara transporter eftersom det är en förutsättning för cirkulära materialflöden.
3. Ta bort de miljöskatter som hindrar en cirkulär ekonomi, såsom den svenska kemikalieskatten.
4. Harmoniserade regler på den inre marknaden skapar bättre förutsättningar en konkurrenskraftig industri. En väl fungerande inre marknad är grunden för att cirkulära affärsmodeller ska fungera internationellt.
5. Krav på produkter ska utformas teknikneutralt, mätbart och entydigt. Överlappande regleringar av produkter måste undvikas.
6. Ansvaret för produktens säkerhet under hela dess livslängd behöver tydliggöras när användningen av begagnade produkter ökar.

7. Arbetet med informationssäkerhet prioriteras och förstärks eftersom cirkulär ekonomi leder till behov av ökad datadelning samt skapande av databaser.
8. Cybersäkerhetslagstiftningen behöver utvecklas så att samarbeten mellan företag kan ske utan att affärshemligheter riskeras att spridas utanför samarbetsmiljön.
9. Sverige bör prioritera test- och demonstrationsmiljöer av digital teknik.

10. Målkonflikter mellan cirkulära, hållbara och säkra resursflöden behöver hanteras politiskt genom pragmatiska lösningar och tydliga regler.
11. Styrmedel för informationssystem t.ex. produktpass måste vara behovsstyrda och harmoniserade på den inre marknaden.
12. Avfallslagstiftningen behöver harmoniseras inom EU och leda till att material bibehåller högre värde över tid.

13. Cirkulära affärsmodeller bör ha prioritet vid tilldelning av ekonomiskt stöd, både från EU och nationellt, till exempel forsknings- och utvecklingsbidrag, stöd till innovation etc.
14. Öka kunskapen kring var miljöpåverkan uppstår i vid cirkulära affärserbjudanden.
15. Ökade anslag till forskning och innovativa samarbeten behövs för möjliggöra återvinning av komplexa material.

Rapporten Länk till annan webbplats.