Vatten forsar ner i den avloppsbrunn.

Så kan resurserna i en miljard ton avloppsvatten årligen tas tillvara

VA är en resursstark bransch. Det mesta sköljs emellertid, bokstavligt talat, ut med badvattnet. Därför behövs styrmedel som, bland annat, kan öka användningen av renat avloppsvatten och kväve från det renade avloppsvattnet, menar Expertgruppen för hållbar och cirkulär VA.

En miljard ton avloppsvatten samlas varje år in runtom i landet av våra reningsverk. Vatten som innehåller en mängd resurser som skulle kunna tas tillvara och användas för exempelvis bevattning men även som värme, biogas och mull samt gödsel till jordbruket.

-En av anledningarna till att det inte görs idag är att det saknas exempelvis ekonomiska incitament, menar Anders Finnson på Svenskt Vatten som är expertgruppens ordförande.

Ekonomisk faktor

En ekonomisk faktor som ställer till det är exempelvis att VA-bolag inte får gå med vinst och därför inte kan göra investeringar i den takt som behövs. En annan faktor är att bolagen inte fårmotverka slöseri med vatten genom differentierad prissättning, Varje svensk konsumerar i genomsnitt 120 - 140 kg vatten per dygn och vi betalar samma pris för det, oavsett hur mycket vi använder.

-Hade vi en differentierad taxa skulle vi, till exempel, kunna höja priset över en viss konsumtionsnivå samt ha olika taxor på dagen och natten, menar Anders Finnson.

Brist på dricksvatten

Vissa år kan det råda brist på dricksvatten flera månader om året och speciellt i de sydöstra delarna av Sverige, det beror främst på kapacitetsbrist. För branschen brådskar därför möjligheten att kunna erbjuda renat avloppsvatten där kanske inte dricksvattenkvalitet behövs, som inom vissa industrianvändningar eller bevattning för parker.

Renat avloppsvatten kan även tillgodose jordbrukets behov av bevattning, vilket kommer bli allt viktigare i ett förändrat klimat.

-Tyvärr är tillståndsprocessen för bevattning inom jordbruket idag otydlig och tar mycket lång tid, berättar Anders Finnson som menar att det finns nu en helt ny EU-förordning om att en tillståndsprocess ska ske på 3 månader. Men att Sverige kommer att ha svårt att leva upp till de kraven.

Förslag till styrmedel från Expertgruppen Hållbar och Cirkulär VA

 • Regeringen bör utreda och föreslå hur en effektiv, enkel och snabb prövnings- och överklagningsprocess ska utformas så att återanvändning av avloppsvatten på mark blir gynnsam.
 • Regeringen bör, under revideringen av EU:s avloppsdirektiv, se över hur incitament för ökad cirkularitet för avloppsresurser bäst värnas.
 • Regeringen bör låta kartlägga samhällets behov av att kommunerna tillhandahåller renat avloppsvatten och skyldigheten eller incitament för företag att använda sådant vatten när behov av det finns samt överväga att se över lagstiftningen.
 • Regeringen bör utreda ett införande av ett bidrag som näringsidkare och VA- organisationer kan söka för att finansiera anläggningar för att återcirkulera avloppsvatten enligt ett finansieringsavtal om investeringar och drift av anläggningen.
 • Regeringen bör besluta om ett etappmål om ökad återföring av fosfor och kväve till livsmedelsproduktion. Målet innebär att till 2030 ska ökad resurshushållning och återföring av använd fosfor och kväve till livsmedelsproduktion vara minst 50 procent av fosfor och 15 procent av kväve från avlopp.
 • Regeringen bör ge Jordbruksverket i uppdrag att ta fram ett stöd för framtagandet av ett certifieringssystem för klimatnegativt återvunnet kväve.
 • Regeringen bör utreda ett införande av krav på begränsning och mätning av lustgasutsläpp för reningsverk med kväverening.
 • Regeringen bör utreda ett införande av ett stöd för utveckling och investering av ny teknik för återvinning av kväve och andra näringsämnen liknande det stöd nu finns för rening av läkemedelsrester i reningsverk.
 • Regeringen bör utreda ett införande av prispolitik för vatten, med som minimum att se över vattentjänstlagens regler för avgiftsuttag och prissättning.
 • Regeringen bör utreda vilka juridiska möjligheter VA-huvudmannen bör ha för att motverka överträdelser mot bevattningsförbud.
 • Regeringen bör besluta om ökade resurser som matchar lagstiftningens administrativa krav eller se över reglerna för tillståndsprocesserna och anpassa mängden verksamheter som ska tillståndsprövas till miljöbehov och administrativa resurser.