En svartvit närbild på ett mätinstument.

Att skapa mått för cirkularitet – i Sverige och övriga världen

Hur kan vi mäta cirkularitet och även få till internationella standarder för vad som är cirkulärt? En av gruppmedlemmarna i delegationens expertgrupp för just mätning av cirkularitet, Raul Carlsson, är delaktig i arbeten både för delegationen och internationellt som ska försöka ge svar på dessa frågor.

Porträttbild på Raul Carlsson, medlem i expertgruppen för mätning av cirkularitet

-Det är redan idag möjligt att få fram mått på värdet av material som återvinns, återanvänds och får en lång livslängd. Men cirkulär ekonomi ska också driva hållbar utveckling och det finns sociala aspekter som är svårare att mäta, menar han.

Globalt

På den globala arenan handlar arbetet med att sätta standarder mycket om att diskutera sig fram till ett gemensamt språk för hur man i detalj ska mäta. Just frågorna om de sociala aspekterna av återvinning drivs av många gruppmedlemmar, varav flera är från länder som producerar mycket men inte konsumerar i så hög grad som i västvärlden.

-Det gäller att försöka hitta måtten på alla värdena när vi pratar cirkulär ekonomi. menar Raul Carlsson. De finns ju även en risk att ett ökat uttag av mer biologiska material sker på bekostnad av biodiversiteten om vi inte kan sätta ett värde på den.

Expertgruppen

I Sverige har den expertgrupp Raul tillhör och som arbetar med mätning av cirkulariet, tagit sig an uppgiften att föreslå hur arbetet med att ta fram nationella mätetal ska gå till. Gruppen består av representanter för forskning, industri, offentlig sektor och näringslivet.

-I våra rekommendationer har vi pekat på möjliga roller för olika organisationer och grupper som behöver mäta cirkularitet, säger Raul Carlsson som är forskningsrepresentant i gruppen och arbetar, liksom ordföranden Marcus Linder, på forskningsinstitutet RISE.

Rekommendationer

Det kan vara rekommendationer om att ge SCB i uppdrag att följa upp om Sveriges ekonomi rör sig åt rätt håll och blir mera baserad på cirkulära principer, vilket i sin tur kan ge råd om var och hur ytterligare stimulering behövs.

-Dessutom är det viktigt att det kanaliseras investeringar till den cirkulära omställningen, menar Raul Carlsson och för det behövs instrument och mätetal för att stimulera den finansiella sektorn.

Offentlig sektor, som är en stor beställare och resursanvändare behöver användbara mått som kan skapa regler som driver cirkulär upphandling. Expertgruppen menar därför att Upphandlingsmyndigheten bör få ett uppdrag att samordna mätningen när det gäller just de offentliga inköpen.

Det här arbetet är förstås långsiktigt och kommer att ta mycket tid. Därför föreslår gruppen också att regeringen inför subventioner för cirkulära mätningstjänster under flera år.